Wprowadź znaki

post

Akademia Młodego Klasyka

Akademia Młodego Klasyka

prowadzący:Elżbieta Żywicka

Akademia jest integralnym elementem Centrum Wspierania Uzdolnień. Zajęcia skierowane są do wszystkich zainteresowanych osób w wieku ponadgimnazjalnym, wiążących swą przyszłość z prawem, polityką, historią, filozofią lub innymi szeroko pojętymi naukami humanistycznymi.

Cele i zadania Akademii Młodego Klasyka to:

1. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu wymowy i gramatyki języka łacińskiego z podkreśleniem wpływu tego języka na kształt innych języków europejskich.

2. Poszerzenie zasobu słownictwa uczniów w szczególności o słownictwo łacińskie dotyczące rodziny, społeczeństwa, prawa, polityki z podkreśleniem znaczenia wyrazów funkcjonujących w języku polskim a wywodzących się z języków antycznych.

3. Zapoznanie z sentencjami łacińskimi stosowanymi w życiu codziennym oraz ze specjalistycznymi paremiami prawniczymi niezbędnymi dla prawidłowego rozumienia zasad prawa i pracy prawników.

4. Zapoznanie z dorobkiem największych myślicieli starożytności i ich poglądami w dziedzinie prawa, filozofii i podstaw funkcjonowania państwa.

5. Wykształcenie w młodych ludziach umiejętności samodzielnego myślenia i interpretacji tekstu.

6. Poszerzenie wiedzy na temat antyku jako podstaw kultury europejskiej.

7. Przygotowanie uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na wydziałach takich jak prawo, administracja, politologia, filologia i innych studiów humanistycznych lub społecznych.

W tym semestrze przewiduje się 10 spotkań po 2 godziny każde.

Program i krótki opis zajęć.

1.Historia języka łacińskiego. Współczesne wykorzystanie łaciny. Podstawowe zasady wymowy łacińskiej /wykład i ćwiczenia.

2. Odmiana czasowników łacińskich, tworzenie trybu oznajmującego i rozkazującego, praca z tekstem łacińskim „W sądzie”-zapoznanie ze słownictwem związanym z przebiegiem procesu sądowego/ Ćwiczenia.

3.Odmiana rzeczowników łacińskich i szykiem zdania. Sentencje łacińskie dotyczące życia codziennego i zasad prawa. Praca z tekstem łacińskim „W szkole”/ Ćwiczenia

4. Rzeczowniki i przymiotniki łacińskie, słownictwo związane z rodziną. Praca z tekstem łacińskim „O Eneaszu”- przedstawienie legend o powstaniu Rzymu. Kim był Sokrates i czy jego filozofii jest aktualna do dzisiaj?/panel dyskusyjny na podstawie fragmentów dialogu Platona „Obrona Sokratesa”

5.Sentencje i paremie prawnicze. Zestawienie odmiany rzeczowników i przymiotników. ” Filologia i filozofia”- czyli oznaczeniu polskich słów pochodzących z greki i łaciny/ wykład i ćwiczenia „Jak Platon wyobrażał sobie dobre państwo?” /dyskusja na podstawie dialogu „O państwie”

6. Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego , praca z tekstem łacińskim „ nad utworami poetów”, sentencje łacińskie/ Ćwiczenia.

„ Jakie powinno być dobre prawo” / dyskusja na podstawie fragmentów traktatu Cycerona „ O prawach”.8. Praca z tekstem łacińskim „ O początkach prawa”. Słownictwo związane z pracą prawnika. Zasady nadawania imion i nazwisk. Paremie prawnicze/ Ćwiczenia.

9. Liczebniki łacińskie i ich odmiana/wykład i ćwiczenia.

„ Czy Seneka był prekursorem systemu Praw Człowieka?” – czyli społeczne i teologiczne rozważania filozofa/panel dyskusyjny na podstawie fragmentów „Listów moralnych do Lucyliusza” Seneki .10. Relaks z łaciną, czyli zapoznanie ze współczesną prasą w języku łacińskim, gra planszowa o wędrówkach Odyseusza, krzyżówki z sentencjami łacińskimi.